ANBI-informatie

ANBI-informatie

De Stichting Literatuur Prijs is bij beschikking van 13 september 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling en tevens aangemerkt als culturele instelling.

Instelling: Stichting Literatuur Prijs
RSIN nummer: 801994524
KvK 41212645
Adres: Henri Polaklaan 14, 1018 CS Amsterdam
Telefoon: +31206279549
Mail: info [at] librisliteratuurprijs [dot] nl

Missie

De Stichting Literatuur Prijs ziet bevordering van de literatuur in het algemeen en van de Nederlandstalige roman in het bijzonder als haar missie.

Doelstelling

Ten behoeve van de ontwikkeling van een vitale leescultuur is het enthousiasmeren van het potentiële lezerspubliek, zowel jongeren (15 +) als ouderen, een belangrijk doel. Daarnaast wil de Stichting aan auteurs een platform bieden, zodat zij van daaruit meer bekendheid kunnen genereren.

Beleidsplan 2017-2020

Om de doelen te realiseren worden de volgende activiteiten ondernomen, c.q. voorbereid:

De samenstelling van het Bestuur per 1 juni 2017 is als volgt:

-J. van den Ende-Klijberg (medeoprichter en bestuurslid VandenEnde Foundation), voorzitter;
-W.J. van Gils (editor at large Boom uitgevers, Amsterdam), vice-voorzitter;
-J. van Gool (vh o.a. projectleider literatuurmuseum.nl), penningmeester;
-C.A.M. Damwijk (directeur Libris/Blz B.V.);
-M.H. Dijkgraaf (literatuurcriticus, auteur en Intendant Literatuur & Debat, Nederlandse Ambassade in Parijs);
-A. Koek (boekhandelaar).
Het bestuur is onbezoldigd.

Per mei 2017 is het statutair aftredend bestuurslid R. Appel (auteur en voormalig voorzitter Vereniging van Letterkundigen) benoemd tot onbezoldigd adviseur van het Bestuur voor het domein ‘auteurs’.

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden en activiteiten ondersteund door een secretariaat, onder directie van Patty Voorsmit.

De Stichting heeft geen kalenderboekjaar, maar een boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. Jaarrekening en jaarverslag worden conform de statuten binnen zes maanden van het verslagjaar vastgesteld en gepubllceerd.

Jaarverslag Stichting Literatuur Prijs 2015-2016